Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Pogoji uporabe metapodatkov

za podatke, ki opisujejo zapise v repozitoriju

 1. Dostop do vseh ali nekaterih metapodatkov je nadzorovan.
 2. Metapodatke se lahko ponovno uporabi v poljubnem mediju brez predhodnega dovoljenja za nepridobitne namene pod pogojem, da:
  • je podan OAI identifikator ali URL povezava do izvornega metapodatkovnega zapisa,
  • je naveden vir DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije).

Pogoji uporabe podatkov

za zapise dokumentov s celotnim besedilom ali drugih oblik gradiva:

 1. Dostop do vseh ali nekaterih zapisov je nadzorovan.
 2. Kopijo zapisa v celotni obliki se lahko uporabi za:
  • prikaz ali izvedbo v poljubnem formatu ali mediju,
  • za osebno študijo ali raziskavo, za izobraževalne in nepridobitne namene brez predhodnega dovoljenja ali plačila pod pogojem, da:
   • so navedeni avtorji, naslov in polni bibliografski podatki,
   • je naveden URL naslov in/ali povezava do izvorne spletne strani metapodatkovnega zapisa,
   • je navedena izvirna izjava o avtorskih pravicah,
   • je navedena izvirna izjava z dovoljenji za uporabo (licenca),
   • celotna vsebina ni spremenjena na noben način.
 3. Podatkov iz celotnih besedil dokumentov ali drugih oblik gradiva se ne sme zbirati s pomočjo robotov, razen prehodno za potrebe iskanja ali analize citiranosti.
 4. Podatkov iz celotnih besedil dokumentov ali drugih oblik gradiva se ne sme komercialno prodajati v nobenem formatu ali mediju brez predhodnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic.
 5. Nekatere celotne vsebine dokumentov ali druge oblike gradiva so označene z različnimi dovoljenji za uporabo in pogoji uporabe.

Pogoji uporabe vsebin

za različne tipe dokumentov in zbirk v repozitoriju

 1. To je institucionarni repozitorij.
 2. DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije) zajema vse tipe gradiv.
 3. Oddana gradiva lahko zajemajo:
  • različice dokumenta, oddane v objavo,
  • različice dokumenta, recenzirane in sprejete v objavo,
  • objavljene različice dokumenta (založnikova datoteka).
 4. Zapisi so individualno označeni z:
  • tipom verzije in datumom,
  • statusom recenzije,
  • statusom objave.
 5. Glavni jeziki: slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina.

Pogoji oddaje zapisov

glede deponentov zapisov, kvalitete in avtorskih pravic

 1. Zapise lahko oddajo samo akreditirani člani, akademsko osebje, registrirani študentje in zaposleni na instituciji.
 2. Avtorji lahko oddajo za arhiviranje samo lastna dela.
 3. Upravičeni deponenti morajo navesti zahtevane bibliografske metapodatke vseh svojih publikacij.
 4. Upravičeni deponenti morajo v skladu s politikami financerja ali inštitucije deponirati celotno besedilo svojih publikacij, a lahko zahtevajo zakasnjeno javno objavo zapisa za potrebe uveljavljanja embarga založnika.
 5. Knjižničarji inštitucij, ki so vključene v DiRROS, so zadolženi za preverjanje bibliografskih enot, ki jih vnesejo avtorji. Knjižničarji preverijo avtorstvo, upravičenost vnosa, vnesene dokumente, avtorske pravice in primernost publikacij za objavo. Po končanem preverjanju delo katalogizirajo v COBISS-u.
 6. Veljavnost in avtentičnost deponiranih zapisov preverjajo interni informacijski specialisti za določeno tematiko.
 7. Zapise in dokumente se lahko deponira kadarkoli, a celotna besedila dokumentov niso javno objavljena do poteka vseh embargov založnika.
 8. Za kakršnekoli kršitve avtorskih pravic odgovarjajo izključno avtorji oz. deponenti.
 9. Če DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije) prejme dokaz o pravic, se relevanten zapis oz. dokument nemudoma umakne.

Pogoji ohranitve zapisov

 1. Zapise se ohrani vsaj 20 let od datuma deponiranja.
 2. DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije) redno izvaja varnostno kopiranje podatkov v skladu s trenutno znanimi dobrimi praksami.
 3. Izvorne datoteke se ohranja za vse zapise, vključno z nadgrajenimi formati.
 4. Zapis ali dokument se lahko umakne na zahtevo avtorja ali nosilca avtorskih pravic, a se to ne priporoča.
 5. Med upravičenimi razlogi za umik zapisa ali dokumenta so:
  • pravila založnika,
  • dokazana kršitev avtorskih pravic ali plagiatorstvo,
  • pravne zahteve in dokazane kršitve,
  • nacionalna varnost,
  • ponarejene raziskave.
 6. Umaknjene zapise se zbriše v celoti iz podatkovne baze.
 7. Identifikatorjev in URL naslovov umaknjenih del se ne ohranja.
 8. Novejšo različico zapisa se lahko deponira, če je to potrebno.
  • Predhodno različico se ob objavi novejše različice umakne iz javne objave
 9. V primeru ukinitve oz. zaprtja DiRROS (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije) se podatkovno bazo prenese na drug primeren arhiv.