Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Proučevanje pestrosti in rodovitnosti gozdnih rastišč na Sežansko-Komenskem Krasu
Authors:Urbančič, Mihej (Author)
Ferlin, Franc (Author)
Kutnar, Lado (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Cilj raziskave je bil analizirati talne lastnosti, tla razvrstiti, oceniti rodovitnost rastišč in ugotoviti pestrost vegetacije v starejših (95 - 105 letnih) monokulturah črnega bora. Terenski del raziskave je potekal leta 1998 v gozdnogospodarski enoti Sežana na objektih Kobjeglava in Podgovec. Na vsakem objektu smo na 50 metrski mreži naključno izbrali po 15 raziskovalnih ploskev velikosti 20 Û 20 m. Sestoje na ploskvah smo pedološko, fitocenološko in prirastoslovno proučili. Pedološke preiskave so pokazale, da so se (po FAO-Unesco klasifikaciji) na apnencih in dolomitih razvili liti~ni in rendzični leptosoli, evtrični in kromični kambisoli ter kromični luvisoli. Značilna je velika mikrorastiščna pestrost talnih tipov. Deleži talnih tipov, globina tal ter površinska kamnitost oziroma skalovitost so dobri kazalniki rodovitnosti rastišč. Povezanost rodovitnostnih rangov, določenih na podlagi talnih spremenljivk, z rangi, določenimi na podlagi prirastoslovnih spremenljivk (srednje višine dominantnih dreves črnih borov) so po ploskvah razmeroma tesne (rS = 0,62 - 0,65**). V borovih sestojih, ki jih porašča realna antropogena združba Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae Zupančič 1997 (nom. prov.), smo ugotovili naslednje potencialne rastlinske združbe: Ostryo-Quercetum pubescentis (HT. 1950) Trinajstia 1974, ki so slabše rodovitnosti, ter Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae Poldini (1964) 1982 in Seslerio autumnalis-Carpinetum betuli Zupančič 1997 (nom. prov.), ki so boljše rodovitnosti.
Keywords:tla, gozdna tla, Kras, rodovitnost tal, rastnost sestoja, črni bor, Pinus nigra (Arnold.), talni tip, klasifikacija tal, Komensko-Sežanski Kras, realna vegetacija, potencialna vegetacija, Slovenija
Year of publishing:1999
COBISS_ID:503974 Link is opened in a new window
UDC:630
ISSN on article:0351-3114
OceCobissID:6206978 Link is opened in a new window
URN:URN:NBN:SI:doc-JWXFELMD
Views:2972
Downloads:1064
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (1,57 MB)
 
Journal:Zb. gozd. lesar.
Gozdarski inštitut Slovenije
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Investigation of diversity and productivity of forest sites in the Sežana-Komen Karst region
Abstract:The goal of the research was to analyse soil properties, classify the soil, assess productivity of sites and ascertain the diversity of vegetation in older (95 - 105 years old) monocultures of black pine. The fieldwork for this research was performed in 1998 in the forestry unit Se`ana on the research location Kobjeglava and Podgovec. On each research location, 15 research plots(size 20 x 20 m) were randomly chosen on the 50-metre grid. Pedological, phytocenological and growth analyses were carried out on research plots. Pedological studies have shown (according to FAO-Unesco classification) that on limestones and dolomites, lithic and rendzic leptosils envolved, as well aseutric and chromic cambisols and chromic luvisols. Extensive microsite diversity of soil units is a distinctive feature. The proportional representation of soil types, depth of the soil and surface stoniness and rockiness are good indicators of site productivity. The correlation between productivity ranks of research plots, determined on the basis of soil variables, with ranks, determined on the basis of growth variables (medium height of dominant black pine trees) is relatively close (rs = 0,62 - 0,65**).In the pine stands covered with the antropogenic association Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae Zupan~i~ 1997 (nom. prov.), the following potential vegetation have been found: Ostryo-Quercetum pubescentis (HT. 1950) Trinajsti~1974, which have lower productivity, and Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae Poldini (1964) 1982 and Seslerio autumnalis-Carpinetum betuli Zupan~i~ (1997) (nom. prov.), which have better productivity.
Keywords:forest soil, soil type, soil productivity, site, real vegetation, potential vegetation, Austrian pine, Pinus nigra, Karst, Slovenia


Back