Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
Authors:Pintar, Anže Martin (Author)
Hladnik, David (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Na Pahernikovi gozdni posesti je mogoče spremljati učinke in uspešnost vsaj polstoletnega gospodarjenja z raznomernimi gozdovi. Na podlagi podatkov kontrolne vzorčne metode in laserskega skeniranja Slovenije smo ocenjevali strukturno pestrost gozdnih sestojev s kazalniki in indeksi sestojnih gostot, vrstne in strukturne pestrosti debelinskih razredov, sestojnih višinskih razredov in njihovih zgornjih višin. Primerjali smo rabo zemljišč v katastrskih občinah, na katerih leži Pahernikova posest (k.o. Vuhred, Planina, Orlica in Hudi Kot), v letu 1825 z letom 2017. V vseh analiziranih katastrskih občinah se je delež gozda v tem obdobju stoletja povečal, na posesti pa se je povečal za 21,4 %. Razlike v sestojnih gostotah in kazalnikih sestojne pestrosti med sestoji, kjer gozda v začetku 19. stoletja ni bilo, in sestoji na ohranjenih gozdnih zemljiščih niso statistično značilne. V prevladujočem rastiščnem tipu kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico smo ocenili za 20 % višjo lesno zalogo od primerljivih gozdov tega rastiščnega tipa na Slovenskem. Ob višjih lesnih zalogah in visokih kazalnikih debelinske pestrosti v gozdovih na Pahernikovi posesti nismo ocenili višjih sestojnih gostot SDI kot v drugih rastiščno primerljivih gozdovih. Po gradientih nadmorskih višin smo ocenili razlike v višini in zgradbi sestojne strehe, ki vplivajo na gospodarjenje znotraj posameznega rastiščnega tipa.
Keywords:Franciscejski kataster, raba zemljišč, sestojna zgradba, LiDAR, sestojni višinski razredi, Pahernikova posest
Year of publishing:2018
COBISS_ID:5301414 Link is opened in a new window
UDC:630*56(497.4Pahernikova posest)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.117.1 Link is opened in a new window
Views:3454
Downloads:2199
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (3,25 MB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.117.1
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Structural diversity of forest stands on Pahernik's forest estate
Abstract:On Pahernik's forest estate it is possible to monitor the effects and success of at least half a century of forest management with uneven-aged forests. Based on the data from the control sampling method and the laser scanning of Slovenia, we assessed the structural diversity of forest stands with indicators and indices of stand densities, species and structural diversity of the DBH classes, the stand height classes and their heights. We compared land use in cadastral municipalities where Pahernik property is located (Vuhred, Planina, Orlica and Hudi Kot) in 1825, with land use from 2017. In all of the analyzed cadastral municipalities, the forest area share in land cover grew in the period from the 19th to 21st century. Forest cover increased by 21 % between 1825 and 2014 on Pahernik property as a whole. Differences in stand densities and in stand diversity indices between the stands where forest was not present in the 19th century and the stands on persistently forested lands were not statistically significant. In the prevalent forest site type montane and altimontane Fagus sylvatica forests on silicate bedrock we estimated that growing stock was by 20 % higher than in comparable forests of this site type elsewhere in Slovenia. At higher growing stocks and high values of indices of DBH variability in forests at Pahernik's forest estate, the estimated stand densities SDI were not higher than in forests of comparable forest site types. We estimated differences in height and structure of stand canopy according to the gradients of height classes, which have an impact on forest management within the individual forest type.
Keywords:Franziscean land cadastre, land use, stand structure, LiDAR, stand height classes, Pahernik's estate


Back