Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Poslovno povezovanje lastnikov gozdov na primeru Društva lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak
Authors:Pezdevšek Malovrh, Špela (Author)
Laktić, Tomislav (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Večina ključnih problemov gospodarjenja z zasebnimi gozdovi izhaja iz majhne in razdrobljene gozdne posesti, ki je v lasti velikega števila lastnikov. Zato je njihovo povezovanje ključno za bolj učinkovito gospodarjenje. Največji razmah so v zadnjih letih doživela društva lastnikov gozdov, ki so po Zakonu o društvih opredeljena kot samostojno in nepridobitno združenje. Kot odgovor temu se je med člani pokazala težnja po nadgradnji takšne oblike povezovanja v smeri poslovnega povezovanja. V prispevku je predstavljeno Društvo lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak kot primer dobre prakse širitve z društvenih aktivnosti na raven poslovnega (zadružnega) sodelovanja. Na vzorcu članov društva in zadruge je bila opravljena anketa o poslovnem povezovanju in možnostih profesionalizacije dela. Za poslovno povezovanje so bolj pripravljeni mlajši lastniki gozdov večjih gozdnih posesti z višjo stopnjo izobrazbe. Člani društva in zadruge so naklonjeni poslovnemu povezovanju in profesionalizaciji, vendar sami nočejo nositi finančnega bremena. Pri tem si želijo pomoči države v smislu finančnih spodbud za podporo dobrim praksam in profesionalizaciji dela.
Keywords:zasebni gozdovi, povezovanje zasebnih lastnikov gozdov, društvo lastnikov gozdov, gozdarska zadruga, profesionalizacija aktivnosti
Year of publishing:2017
COBISS_ID:4891302 Link is opened in a new window
UDC:630*94(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.113.1 Link is opened in a new window
Views:3715
Downloads:1758
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (675,26 KB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.113.1
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY-NC-ND 2.5 SI, Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 2.5
Link:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/si/deed.en
Description:You are free to reproduce and redistribute the material in any medium or format. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Licensing start date:25.10.2017

Secondary language

Language:English
Title:Forest owners' business integration as in the case of Pohorje-Kozjak forest owners society
Abstract:Most of the key problems related to private forest management stems from small-scaled and fragmented forest property, which is owned by a large number of owners, therefore their cooperation is crucial for more effective forest management. The greatest expansion in the last years was experienced by private forest owners% societies, which are defined under the Societies Act as independent and non-profit organizations. In response to this, private forest owners are aspiring to upgrade such forms of organization in the direction of a more business-like cooperation. This paper presents the private Pohorje-Kozjak Forest Owners Society as an example of a good practice expansion from society activities onto the level of business (cooperative) cooperation. A survey on business cooperation and opportunities for professionalization of activities was conducted on the sample of members of the society and the forest cooperative. Results showed that younger forest owners, with a larger forest property and a higher education, are more open towards business cooperation. Furthermore, members of the society and the cooperative favour business cooperation and professionalization, but are unwilling to bear the financial burden. As such, they wish a state support in terms of financial stimulation for good practice and professionalization of activities.
Keywords:private forests, cooperation of private forest owners, forest owners society, business cooperation, forest cooperative, professionalization of activities


Back