Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Iskanje poti k dialogu med krščanstvom in marksizmom v socialistični Sloveniji v prvem povojnem desetletju
Authors:ID Režek, Mateja (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (131,73 KB)
MD5: B937ADEB6812C61A44D92C3B51D10DFD
 
URL URL - Source URL, visit http://ojs.zrs-kp.si/index.php/poligrafi/article/view/241/301
 
Language:Slovenian
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:Logo ZRS Koper - Science and Research Centre Koper
Abstract:Članek obravnava poskuse dialoga med krščanstvom in marksizmom v socialistični Sloveniji v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, ko so bili odnosi med državo in Katoliško cerkvijo najbolj zaostreni in je bilo javno delovanje katoliških intelektualcev skoraj onemogočeno. Osredinja se predvsem na prosocialistično usmerjene duhovnike, zbrane v Cirilmetodijskem društvu katoliških duhovnikov in okoli revije Nova pot, takrat edine slovenske revije, ki je objavljala teološke član-ke in v kateri so lahko katoliški intelektualci predstavljali svoja stališča. Analiza njihovih razmišljanj ponuja vpogled ne le v srečanje med največjo evropsko religijo in velikim sekularnim narativom 20. stoletja, temveč tudi v konkretne politične, ideološke in intelektualne dinamike v postrevolucionarni Sloveniji, ki se kažejo v veliko bolj kompleksni in protislovni podobi, kot je veljalo doslej.Eden najprodornejših piscev v Novi poti je bil teolog in filozof Janez Janžekovič, ki je v prvi polovici petdesetih let objavil serijo člankov, s katerimi je poskušal spodbuditi razpravo o odnosu med državo in Katoliško cerkvijo ter iskal možnosti za dialog med krščanstvom in marksizmom s prepoznavanjem skupnih točk med etikama, v katerih se vladajoča ideologija in krščanstvo ne bi samo srečala, ampak tudi sodelovala. Janžekovič je zagovarjal socializem, vendar je zavračal njegovo udejanjanje na znanstveni podlagi dialektičnega materializma, saj je menil, da vsaka ideologija z nekaj ekstrapolacije prehaja v vero in da nobena ni ekskluziv-no znanstvena. V člankih je načenjal tudi aktualna vprašanja odnosa med državo in Katoliško cerkvijo. Zavzemal se je za brezpogojni dialog in pozival k ureditvi medsebojnih odnosov, pri čemer je bil kritičen tako do nepopustljivosti cerkvenih kot državnih oblasti.Maloštevilna, toda intelektualno propulzivna skupina katoliških intelektualcev, ki so zavračali cerkveno dikcijo o nezdružljivosti krščanstva in socializma, je predstavljala izziv in grožnjo ne samo uradni doktrini Katoliške cerkve, temveč tudi komunistični oblasti. Toda prosocialistično usmerjeni katoliški intelektualci so bili dejansko brez moči in brez vsakega institucionalnega zaledja: cerkvene oblasti so njihovo spogledovanje s socializmom in poskuse iskanja dialoga z marksizmom zavračale, vladajoči režim pa jih je namerno spregledal in preslišal, saj bi uresničitev političnih potencialov krščanskega socializma ogrozila ideološko in politično hegemonijo komunistov. Soočeni s pričakovanji socializmu naklonjenih katoliških intelektualcev so se politični voditelji še bolj utrdili v svojih rigidnih stališčih ter potisnili možnosti za dialog med marksisti in kristjani za skoraj dve desetletji v prihodnost
Keywords:krščanstvo, marksizem, socializem, država in cerkev, Slovenija, 1945-1955
Year of publishing:2020
Number of pages:str. 29-42
Numbering:Letn. 25, št. 97/98
COBISS.SI-ID:45376003 New window
UDC:322(497.4)"1945/1955"
ISSN on article:1318-8828
DOI:10.35469/poligrafi.2020.241 New window
Copyright:ZRS Koper
Publication date in DiRROS:28.03.2022
Views:127
Downloads:108
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo
Shortened title:Poligrafi
Publisher:Nova revija
ISSN:1318-8828
COBISS.SI-ID:59336192 New window

Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project number:J6-9353
Name:Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931-1991

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project number:P6-0272
Name:Sredozemlje in Slovenija

Secondary language

Language:English
Abstract:The article deals with the attempts at a dialogue between Christianity and Marxism in socialist Slovenia in the first decade after the Second World War, when the relations between the state and the Catholic Church were most strai-ned and when the public activities of the Catholic intellectuals were almost impossible. It focuses mainly on the pro-socialist priests gathered in the Cyril--Methodius Society and around the magazine Nova pot [New Path], the only Slovenian magazine at the time that published theological articles and in which Catholic intellectuals were able to present their views. The analysis of their views provides an insight not only into the encounter between this major European religion and the grand secular narrative of the 20th century, but also into conc-rete political, ideological and intellectual dynamics of post-revolutionary Slove-nia, which reveal a much more complex and contradictory image than hitherto.One of the most productive contributors to the magazine Nova pot was the theologian and philosopher Janez Janžekovič. In the first half of the 1950s, he published a series of articles in which he searched for a dialogue between Chri-stianity and Marxism by detecting a common point between the two in ethics, where the ruling ideology and Christianity would not only meet but even coo-perate. Janžekovič defended socialism but rejected its realization on the scien-tific basis of dialectical materialism, as he believed that any ideology with some extrapolation devolves into a religion and that none is exclusively scientific. In his articles, he also raised issues regarding the relationship between church and state. He promoted unconditional dialogue and called for a regulation of the re-lationship between church and state, criticising the intransigency of both church and state authorities. A small, yet intellectually propulsive group of Catholic intellectuals, who rejected the Catholic Church%s stance regarding the incompatibility of Christia-nity and Socialism posed a challenge and threat not only to the official doctrine of the Catholic Church but also to the communist authorities. However, these pro-socialist Catholic intellectuals were virtually powerless and without any in-stitutional background: on the one hand the church authorities rejected their flirtation with socialism and the attempts to seek a dialogue with Marxism, and on the other the ruling regime deliberately overlooked them, as the realization of the political potentials of Christian socialism could threaten the ideological and political hegemony of the Communists. faced with the expectations of socialist oriented Catholic intellectuals, the ruling establishment entrenched even more in its rigid views and delayed the possibility of a dialogue between Marxists and Christians for almost two decades into the future.


Back