Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Modeliranje višinske in debelinske rasti dominantnih dreves ter ocenjevanje indeksov produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč
Authors:Bončina, Andrej (Author)
Trifković, Vasilije (Author)
Bončina, Živa (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Modeli višinskega in debelinskega priraščanja dreves so pomembni za upravljanje gozdov, saj so podlaga za določanje režima redčenj, ciljnih premerov drevesnih vrst in optimalnega razmerja razvojnih faz ter ocenjevanje produkcijske sposobnosti goz%dnih rastišč. S podatki s stalnih vzorčnih ploskev smo za dva gozdna tipa (gradnovo bukovje na izpranih tleh in predalpsko jelovo bukovje) modelirali višinsko rast dominantnih bukev in smrek glede na njihov premer. Za obe vrsti smo ocenili rastiščni produkcijski indeks (SPI), ki je dominanta višina drevja pri prsnem premeru 45 cm. Na podlagi debelinskega priraščanja do%minantnih dreves smo ocenili prehodne dobe in povprečno starost dreves glede na njihovo debelino. To so bili vhodni podatki za določitev regresijskega modela višine dominantnih dreves glede na njihovo starost. SPI je za smreko v primerjavi z bukvijo pričakovano višji, pri bukvi je vrednost SPI višja na rastišču gradnovega bukovja na izpranih tleh (28,7 m proti 27,9 m), pri smreki pa na rastišču predalpskega jelovega bukovja (31,3 m proti 29,7 m). Vrednosti rastiščnih indeksov (SI; dominantna višina drevja pri starosti 100 let) smreke na rastiščih gradnovega bukovja in predalpskega jelovega bukovja so 33,4 in 32,0, bukve pa 29,0 in 27,0. Z opisanim postopkom smo za izbrana gozdna rastiščna tipa določili indekse produkcijske sposobnosti gozdnih smreke in bukve (SI in SPI); uporabnost postopka je treba preveriti še za druge drevesne vrste in gozdne rastiščne tipe.
Keywords:dominantna drevesa, višinska rast, debelinska rast, rastiščni indeks, rastiščni produkcijski indeks, Fagus sylvatica, Picea abies
Year of publishing:2021
COBISS_ID:73221123 Link is opened in a new window
UDC:630*22+630*52(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.125.1 Link is opened in a new window
Views:1191
Downloads:724
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (840,99 KB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.125.1
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:V4-2014
Name:Razvoj modelov za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

Licences

License:CC BY-NC 4.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Description:A creative commons license that bans commercial use, but the users don’t have to license their derivative works on the same terms.
Licensing start date:17.08.2021

Secondary language

Language:English
Title:Modeling height and diameter growth of dominant trees and estimating site productivity indices
Abstract:Modeling the height and diameter growth of trees is an important part of forest management. Growth models provide the basis for determining the thinning regime, target tree dimensions and optimal proportions of developmental phases of forest stands. We developed individual height growth models for dominant Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) and European beech (Fagus sylvatica L.) in two forest types (sessile oak-European beech forests and pre-Alpine silver fir-European beech forests). Based on the models, the site productivity index (SPI), defined as the dominant tree height at a diameter of 45 cm, was determined for spruce and beech in both forest types. Based on the diameter increment of the dominant trees, the age of trees in regard to their diameter was calculated, which was the basis for Height-Age modeling. The site productivity index (SPI) of spruce in sessile oak-beech forests and pre-Alpine silver fir-European beech forests is higher than that of beech: 31.3 and 29.7 vs 28.7 and 27.9, respectively. Estimated site indices (SI; dominant tree height at the age of 100 years) in sessile oak- European beech forests and pre-Alpine silver fir-European beech forests were 33.4 and 32.0 for spruce, and 29.0 and 27.0 for beech, respectively. Using the described procedure, it is possible to determine indices of site productivity of spruce and beech (SI and SPI) in the selected forest habitat types. Testing the procedure in other forest types and for other tree species is suggested.
Keywords:dominant trees, tree height growth, tree diameter growth, site index, site productivity index, Fagus sylvatica, Picea abies


Back