Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Vita : zdravstvenovzgojna revija
1995

Opis: Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je uredniško in vsebinsko zasnovana tako, da je vsaka številka namenjena obravnavi enega bolezenskega področja. Avtorji zapisov so slovenski zdravniki in zdravstveni delavci, ki skušajo na poljuden način razložiti svoja spoznanja in ugotovitve. Revija predstavlja širši javnosti možnosti zdravljenja in preventivne dejavnosti slovenskega zdravstva. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem. Strokovna zdravstvenovzgojna revija Vita je v bazi COBBIS-a. Bila je predstavljena na mednarodnem kongresu WHO v Ženevi. Uporabljena je bila kot vir informiranja krvodajalcev (študentje Medicinske fakultete) o zaščiti pred aidsom. Predstavljena je bila na mednarodnem kongresu Terapevtska edukacija bolnikov v Firencah. V letu 2006 je bila obdelana v diplomskem delu Raba zdravstvenovzgojnih revij pri zdravstvenovzgojnem delu medicinske sestre. Mnogokrat je citirana v tudi v drugih diplomskih delih in strokovnih člankih. Ministrstvo za zdravstvo RS je potrdilo, da je revija nacionalnega pomena. Revija Vita ima ISSN številko 1581-339. V osnovnih šolah jo uporabljajo učitelji imajo pa jo tudi v knjižnicah. Bralci jo prebirajo tudi na internetu (www.revijavita.si , www.revija-vita.com ) V srednjih zdravstvenih šolah jo uporabljajo kot dodatni učni pripomoček pri pouku zdravstvene nege. Mladi v srednjih šolah jo uporabljajo kot referenco za pripravo projektov, za pripravo razstav (na primer o negi zob, spolnosti), za informiranje o boju proti drogam, o zdravem stilu življenja, uporabljajo jo šolski psihologi (npr. številka Motnje hranjenja) in vzgojitelji v dijaških domovih. Uporablja se pri rednih sistematičnih pregledih v šolskih dispanzerjih, mladostniki prejmejo tiskane izvode. . Revija se brezplačno deli po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, srednjih in osnovnih šolah, vrtcih, zdraviliščih in domovih za starejše občane in društvih bolnikov, v strokovnih zdravstvenih in medicinskih društvih in združenjih, na medicinski fakulteti… Revija prispeva k višji stopnji zdravstvene ozaveščenosti prebivalstva ali posameznih bolj ogroženih skupin prebivalstva ter s tem posledično k boljši skrbi za zdravje ali manjši rabi zdravstvenih storitev. Pomaga tudi pri humanizaciji odnosov med zdravstvenimi delavci in zavarovanci oziroma uporabniki zdravstvenih storitev. Z brezplačno delitvijo revije se skuša uresničiti želja, da se z določeno zdravstveno tematiko seznani čim več ljudi, da se razširi njihova razgledanost, s tem pa tudi pospešuje preventivno ravnanje pri ohranjanju lastnega zdravja. Ni namenjena samo strokovnjakom, ki jo uporabljajo kot strokovno literaturo za pripravo zdravstveno vzgojnih predavanj, temveč vsem, ki so že seznanjeni z posameznimi vsebinskimi sklopi in nato želijo povedano doma obnoviti, morda družini predstaviti svoj problem. Namenjena je bolnikom, ki želijo o svoji zdravstveni težavi izvedeti več in tudi sami prispevati k zdravljenju. Revija je pomemben oblikovalec zdravstvene kulture v Sloveniji. Z vsebinsko zaokroženimi sklopi in brezplačno delitvijo se omogoča, da pride med najširši krog bralcev. Ti tako dobijo dragocene informacije za varovanje lastnega zdravja, posredno pa so jim predstavljene tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, bodisi obveznega ali dodatnega. Strokovna urednica Majda Mori Lukančič, prof.zdr.vzg..
Objavljeno: 11.03.2016; Ogledov: 2142; Prenosov: 17
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 365

2.
Osnovna statistika najhujših prometnih nesreč z napovedjo za leto 2017
Bogomil Brvar, 2016

Opis: Idealnega stanja na področju varnosti cestnega prometa ni in ne bo. Številni dejavniki vplivajo na variiranje števila prometnih nesreč. Statistike o njih so dokaj verodostojne in so pomembne za načrtovanje novih in spremembo obstoječih dejavnikov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa. Vprašanje, ali je napovedovanje prometnih nesreč potrebno in ali komu sploh koristi, je na mestu. Učimo se predvsem na izkušnjah, napovedi pa so tvegane. A morda pa napoved le spodbudi kak odgovoren subjekt, da intenzivira svoje delo, da zaradi napovedane številke kaj stori bolje, kot bi sicer. Napovedovanje prometnih nesreč ni omiljena strokovna tema. Večina napovedi je kvalitativnih, izhajajo iz želja oziroma temeljijo na naprej postavljenih ciljih predvsem institucij, ki so odgovorne za varnost v cestnem prometu. Kvantitativne napovedi prometnih nesreč pa temeljijo na matematično-statističnih modelih, ki iz zaloge znanega gibanja obravnavanega pojava v preteklosti izračunajo – izpeljejo zakonitosti, ki z določljivo verjetnostjo veljajo tudi v prihodnosti, in tako lahko izračunajo - napovedo gibanje tega pojava v prihodnosti. Namen izračunanih statističnih napovedi je predvsem v tem, da se dodatno spodbudi udeležence v cestnem prometu in vse pristojne institucije, ki delujejo na področju varnosti cestnega prometa, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da bo dejansko število teh nesreč nižje od statistično napovedanih.
Ključne besede: varnost cestnega prometa, prometne nesreče, statistična napoved
Objavljeno: 24.01.2017; Ogledov: 2109; Prenosov: 25
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 195

3.
Pomoč patronažne medicinske sestre starostniku
Marjeta Srdarev, 2004

Ključne besede: starostniki, zdravstvena nega, bolniki, patronažna služba
Objavljeno: 18.05.2016; Ogledov: 3796; Prenosov: 20
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 124

4.
Gozdarski vestnik
1938

Opis: Revija Gozdarski vestnik (GozdVestn) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo gozd, gozdni prostor, gozdarstvo in gozdno-lesno verigo. Letno izide 10 številk oz. 8 zvezkov. Revija izhaja že od leta 1938 in celoten arhiv vam je dostopen na spletni strani revije - http://zgds.si/gozdarski-vestnik/. Uredniški odbor revije predstavljajo člani iz vseh ključnih organizacij vpletenih v gospodarjenje z gozdnim prostorom (Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, družba Slovenski državni gozdovi, gozdarska izvajalska podjetja itd.). Vsi znanstveni in strokovni članki so pred objavo recenzirani. Glavni urednik: dr. Mitja Skudnik (gozdarski.vestnik@gmail.com) Naslov: Gozdarski vestnik (ZGDS) Večna pot 2 SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: gozdovi, gozdno gospodarstvo, lesarstvo, lesno gospodarstvo
Objavljeno: 19.04.2017; Ogledov: 776; Prenosov: 0
Ogledov v tednu: 120

5.
Acta Silvae et Ligni
2014

Opis: Acta Silvae et Ligni je edina slovenska znanstvena revije, ki objavlja s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja. Revija podpira razvoj strokovne in znanstvene termnologije v slovenskem jeziku. Jezik objave je slovenski z angleščim izvlečkom ali angleški s slovenskim izvlečkom. Spletna stran revije: http://www.forestry.bf.uni-lj.si/index.html?language=slo Izdajatelji: - Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Sergej Medved e-naslov: zgl@gozdis.si
Objavljeno: 12.07.2017; Ogledov: 236; Prenosov: 0
Ogledov v tednu: 104

6.
Osnovne laboratorijske preiskave krvi, seča, blata
Jasna Modrica Kobe, 2009

Ključne besede: laboratorijska medicina, diagnostika, laboratorijska diagnostika
Objavljeno: 29.04.2016; Ogledov: 1136; Prenosov: 30
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 102

7.
Trenutek, ko ženska postane mati
Milena Kum, 2004

Ključne besede: porod, materinstvo, ženske, duševno zdravje, zdravstvena nega, patronažna služba, poporodna depresija
Objavljeno: 19.05.2016; Ogledov: 973; Prenosov: 28
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 75

8.
Zbornik
1957

Objavljeno: 13.07.2017; Ogledov: 255; Prenosov: 0
Ogledov v tednu: 73

9.
Priporočila za uporabo različnih biotehniških metod in kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae)
Maja Jurc, Roman Pavlin, Andreja Kavčič, Maarten De Groot, Tine Hauptman, 2017

Opis: V zadnjih desetletjih se v Sloveniji vrstijo številni ekstremni vremenski dogodki, med katerimi sta imela največje razsežnosti in posledice stoletna suša leta 2003 ter žledolom februarja 2014. Klimatologi napovedujejo pojave suš in večjih ujm v Evropi tudi mehanske in fiziološke poškodbe gozdnega drevja. Zlasti v nižinskih sestojih navadne smreke (Picea abies) lahko v prihodnosti pričakujemo tudi večje poškodbe zaradi biotskih dejavnikov, kot so Ips typographus, Pityogenes chalcographus, drugi podlubniki, domači fitoparaziti in invazivni tujerodni škodljivi organizmi. Na področju integralnega varstva gozda (IVG) smo pred novimi strokovnimi izzivi uporabe novega znanja o abiotskih in biotskih poškodbah gozda pri nas in v tujini, hitremu spreminjanju vremenskih razmer v okolju ter vse večjega vnosa tujerodnih škodljivih invazivnih vrst v gozdove. Ta dejstva terjajo razvoj in implikacijo sodobnih strategij IVG (SSIVG). V prispevku obravnavamo pomemben segment IVG: primernost uporabe različnih biotehniških metod in kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov. Zaradi namnožitve podlubnikov je potrebno izvajanje vseh ukrepov integralnega varstva gozdov. Prednostno in vse leto je treba opravljati sanitarni posek lubadark in odstranjevati s podlubniki napadena drevesa iz gozda, ki mu sledi uničenje podlubnikov. Izjemno pomembna je pravočasnost izvedbe ukrepov, pred izletom nove generacije hroščev, kar terja ustrezno tehnično podporo, usklajenost in dobro organizacijo vseh izvajalcev del. Kot dodatni ukrep za zmanjševanje škode zaradi podlubnikov je na najbolj ogroženih območjih smiselno povečati število feromonskih pasti in nastav v obliki lovnih dreves, lovnih debel in lovnih kupov. Pasti in nastave bi tako uporabljali tudi za zatiranje podlubnikov, vendar le v določenih razmerah. Ker pa v pasti in nastave zajamemo le del populacij roječih hroščev, samo z uporabo teh ukrepov ne moremo ustaviti gradacije podlubnikov. Uporaba insekticidov je pri nas omejena z Zakonom o gozdovih (1993), prav tako je uporaba nevarnih insekticidov prepovedana v FSC certificiranih gozdovih. Uporaba atestiranih insekticidov je smiselna le v omejenem obsegu za imobilizacijo napadenih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih ni mogoče odpeljati iz gozda pred izletom nove generacije hroščev. Uporaba insekticidnih mrež (npr. sistemov Trinet(R) in Storanet(R)) ni upravičena zaradi negativnih vplivov na gozdni ekosistem.
Ključne besede: Picea abies, podlubniki, Ips typographus, Pityogenes chalcographus, integralno varstvo gozdov, biotehniške metode, insekticidi, Slovenija, navadna smreka
Objavljeno: 22.03.2017; Ogledov: 622; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 71

10.
Dojenje in zdravje ustne votline
Rok Kosem, 2005

Objavljeno: 18.05.2016; Ogledov: 669; Prenosov: 26
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 70